นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

แหล่งความรู้

มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
รายงานกิจกรรมส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace) ประจำปีฯ 2566
รายงานกิจกรรมส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace) ประจำปีฯ 2566
[04-06-2566] อ่าน 46 ครั้ง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกมลาไสยว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน
[06-06-2567] อ่าน 82 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย
รับโอนพนักงานเทศบาล
[23-05-2567] อ่าน 91 ครั้ง
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
[15-05-2567] อ่าน 130 ครั้ง
ข้อ O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
[30-04-2567] อ่าน 94 ครั้ง
ข้อ O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
[20-03-2567] อ่าน 82 ครั้ง
ข้อ O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
[20-03-2567] อ่าน 118 ครั้ง
เพิ่มเติมรายการปรับปรุงอนุสาวรีย์พระราษฎรบริหาร
โครงการเดิม เพิ่มเติมแบบแผ่นที่13
[29-02-2567] อ่าน 127 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง การรับฟังความคิดเก็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
[20-02-2567] อ่าน 129 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอสคารพิพิธภัณฑ์พระราษฎรบริหาร
[19-02-2567] อ่าน 145 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[] อ่าน 111 ครั้ง
ประกาศ การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
รายงานแบบสำรวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก
[09/02/2567 14:05:56] อ่าน 157 ครั้ง
ประกาศ การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2566
[22/01/2567 15:21:11] อ่าน 132 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
[20/12/2566 11:49:26] อ่าน 139 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง รับสมัครบุคคลทัวไป เพื่อสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
[12/12/2566 13:39:40] อ่าน 173 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสวนโคก-คุ้มใต้
[02/11/2566 10:21:07] อ่าน 542 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย อ่าน 533 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย อ่าน 579 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย อ่าน 534 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย อ่าน 547 ครั้ง
หน้า [1][2][3][4]


ถังขยะอัจริยะ (ระยะเริ่มต้น)
การแจ้งการเก็บขยะในชุมชนผ่านระบบ QRcode [30-09-2566] อ่าน 44 ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและสมุนไพรท้องถิ่น
แหล่งเรียยนรู้ สมุนไพรท้องถิ่น เทศบาลตำบลกมลาไสย [20-08-2566] อ่าน 53 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [20-05-2566] อ่าน 50 ครั้ง

โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร
โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [11-08-2566] อ่าน 53 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวม
ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [30-08-2566] อ่าน 48 ครั้ง

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ [20-03-2567] อ่าน 32 ครั้ง

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [31-08-2566] อ่าน 46 ครั้ง

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)
ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) กรุงเทพมหานคร [31-08-2566] อ่าน 66 ครั้ง

ศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ(Smart City)
ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ องค์กรที่ได้รับรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล [10-02-2566] อ่าน 61 ครั้ง

เทศบาลตำบลกมลาไสย นำโดยนางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
ร่วมกันเปิดทำการธนาคารขยะประจำเดือนมีนาคม 2567 [20-03-2567] อ่าน 153 ครั้ง

หน้า [1][2]

 • ข้อกำหนดขอบเขตของงาน(TOR)[ 12-06-2567 ]
  โครงการก่อสร้างปรับปรุงพิพิธภัณท์พระราษฎรบริหาร อ่าน 53 ครั้ง
 • ประกาศ ผู้ชนะการจัดทำโครงการ[ 20-03-2567 ]
  ซอยอุดมสุข ชุมชนน้ำจั้น ตำบลกมลาไสย อ่าน 149 ครั้ง
 • ประกาศ ผู้ชนะการจัดทำโครงการ[ 20-03-2567 ]
  ซอยอุดมสุข ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที 7 ตำบลกมลาไสย อ่าน 118 ครั้ง
 • ประกาศ ผู้ชนะการจัดทำโครงการ[ 20-03-2567 ]
  ประกาศผู็ได้รับการคัดเลือก อ่าน 132 ครั้ง
 • ประกาศ ผู้ชนะการจัดทำโครงการ[ 20-03-2567 ]
  ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลกมลาไสย อ่าน 107 ครั้ง
 • ประกาศ ผู้ชนะการจัดทำโครงการ[ 20-02-2567 ]
  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนประชาสุขสันต์3 อ่าน 116 ครั้ง
 • ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย[ 14/06/2566 16:10:59 ]
  ผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก อ่าน 539 ครั้ง
 • ประกาศ ราคากลาง[ 10/05/2566 15:05:22 ]
  โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้งยวัสดุแอสฟัลท์ติก อ่าน 523 ครั้ง
 • ขออนุมัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566[ 19/10/2565 10:55:47 ]
  เอกสารไฟล์แนบ อ่าน 530 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 26/08/2565 13:47:40 ]
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาสุขสันต์1 อ่าน 536 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 26/08/2565 13:44:19 ]
  เรื่อง ประกวดราคาข้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาสุขสันต์ 4 อ่าน 548 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 26/08/2565 13:27:43 ]
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนไชยกาล 2 ฝั่ง อ่าน 537 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 26/08/2565 13:25:19 ]
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาสุขสันต์3 อ่าน 539 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 25/07/2565 10:06:30 ]
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวังหินพัฒนา อ่าน 548 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 25/07/2565 09:59:17 ]
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยศรีสุข ชุมชนสระบัว หมู่ที่5 อ่าน 545 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 18/07/2565 09:34:37 ]
  ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน อ่าน 543 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 21/06/2565 09:17:17 ]
  ประกวดราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉิน อ่าน 539 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 14/06/2565 10:51:40 ]
  เรื่อง ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารชั้นเดียวตลาดโอท๊อป อ่าน 542 ครั้ง
 • หน้า [1][2]  – ยังไม่มีข้อมูล —
  โปรดค้นหาจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางโดยตรง ->คลิก


  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  >>ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
  >>ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และ แก้ไขเพิ่มเติม

  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  >>ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวาด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
  >>ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม
  >>ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุผู้ออกจากราชการแล้วกลับรับราชการใหม่

  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  >>ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการผลการปฏิบัติงานของข้ราราชการ พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528และ ที่่แก้ไขเพิ่มเติม
  >>ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
  >>ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์
  >>ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  >>ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
  >>ประกาศ กท.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2559
  >>ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
  >>ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
  >>ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทน
  >>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล


 • การพัฒนาบุคลากร

 •   นางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้าน การทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย


  BACK OFFICE


  >>เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567


  >>การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน


  >>1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2567-2569)
  >>2.รายงานการเงินประจำปี


  >>รายงานผลการการดำเนินการฯ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
  >>รายงานผลการดำเนินการฯ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
  >>ทะเบียนผู้จำหน่ายอาหารในตลาดสดของเทศบาลตำบลกมลาไสย


  >>การประเมิน LPA ประจำปี 2567
  >>รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 2567
  >>ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล(2566-2570)

  >>รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
  >>รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565


  เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566

  >> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีฯ พ.ศ.2565


  >>แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

  แบบสำรวจความคิดเห็น - Voting Script 1.9.1

  แบบสำรวจความคิดเห็น

  ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการรับเบี้ยยังชีพในระบบธนาคาร ประจำปีงบประมาณ 2563

    ดีมาก
    ดี
    พอใช้
    น้อย
    ไม่สะดวก

     (Display results)

  This page is powered by GentleSource Poll and Voting Script. The script allows you to run votes and polls on your website.


 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน • สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
  -->