นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ช่องทางการบริการ E-Servise บริการสำหรับประชาชน

1) ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ


2) ระบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างสำหรับพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร


3) ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ


4)ระบบยื่นขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายหรือสะสมอาหาร

สำหรับบุคลากร จำนวน 1 บริการ คือ ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งาน ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)

สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->