นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


งานกิจการสภา ประจำปี 2565
 • ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยสามัญ ปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2566
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565
 • หนังสือเชิญประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
 • ระเบียบการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
 • หนังสือเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
 • ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล
 • รายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565
 • หนังสือเชิญประชุมฯ สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 • ระเบียบการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
 • หนังสือเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 • ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล
 • รายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
 • หนังสือเชิญประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
 • ระเบียบการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
 • หนังสือเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
 • ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล
 • รายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565
 • หนังสือเชิญประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565
 • ระเบียบการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565
 • หนังสือเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565
 • ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล
 • รายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565


ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 • หนังสือเทศบาลตำบลกมลาไสย เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
 • หนังสืออำเภอกมลาไสย แจ้งประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียน ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 • หนังสือเทศบาลตำบลกมลาไสย ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 • ระเบียบการประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 • หนังสือขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย
 • ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย


รายงานการประชุม ประจำปี 2565
งานกิจการสภา ประจำปี 2564
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

หนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
หนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยที่ 2


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->