นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
งานกิจการสภา

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

หนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
หนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย สมัยสามัญ สมัยที่ 2


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->