นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
คู่มือการบริหารประชาชน เทศบาลตำบลกมลาไสย
 1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา
 2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา
 3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา
 4. การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร
 5. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
 6. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
 7. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย _ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมืชื่อในทะเบียนประวิติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกฯ
 8. การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
 9. การขอเลขที่บ้าน
 10. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
 11. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในประเทศ
 12. การจำหน่ายชื่อลแะรายการบุคคลออกจากทะเบียนกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนมากกว่า1แห่ง
 13. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
 14. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
 15. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
 16. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
 17. การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
 18. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
 19. การเพิ่มชื่อ กรณีใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
 20. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้การผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ฯ
 21. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
 22. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด ฯ
 23. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย ฯ
 24. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
 25. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
 26. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
 27. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
 28. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ โดยมีหลักฐานการเกิด
 29. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ ฯ
 30. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.2499
 31. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติ โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ฯ
 32. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
 33. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
 34. การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
 35. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ฯ
 36. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
 37. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
 38. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
 39. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
 40. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
 41. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องถิ่นอื่น
 42. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
 43. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเช่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
 44. การรับแจ้งตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
 45. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
 46. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
 47. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
 48. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
 49. การรับแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
 50. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
 51. การรับแจ้งย้ายเข้า
 52. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
 53. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
 54. การรับแจ้งย้ายปลายทาง
 55. การรับแจ้งการย้ายออก
 56. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
 57. การรับแจ้งย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
 58. การรับแจ้งย้ายออกหรือย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น
 59. กาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 60. การขอรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 61. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 62. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 63. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 64. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเท้าเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา34
 65. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 66. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามาตรา 33
 67. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 68. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 69. การแจ้งขุดดิน
 70. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39ทวิ
 71. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 72. การแจ้งถมดิน
 73. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 74. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 75. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.
 76. การรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1 ในสถานศึกษาสังกัด อปท.
 77. การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัด อปท.
 78. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 79. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 80. การแก้ไขรายการเกี่ยวกับรายการสัญชาติ (ระเบียบฯ ข้อ115-1(2)
 81. การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาตของเจ้าของประวัติจากสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติหรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่นฯ(ระเบียข้อฯข้อ115_1(3)
 82. การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าประวัติ ฯ (ระเบียบฯข้อ115_1(1)
 83. การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดา มารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติฯกรณีไม่มีเอกสารมาแสดง
 84. การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดา มารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติฯกรณีนำเอกสารมาแสดง
 85. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ.2551
 86. การเพิ่มชื่อ กรณีคนได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติ ขอสัญชาติตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ102)
 87. การเพิ่มชื่อ กรณ๊คนได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบัญญัติขอกฎหมายว่าด้วยสัญชาต ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น(ระเบียบฯ ข้อ104)
 88. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 89. การรับชำระภาษีป้าย
 90. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 91. การขอต่ออายุใบอนุญาตจั้ดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร
 92. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 93. การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 94. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 95. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 96. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
 97. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 98. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 99. การขอใบอนุญาตขจัดตั้งตลาด
 100. การขอใบอนุญาตจั้ดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร
 101. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 102. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 103. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 104. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 105. การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 106. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
 107. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 108. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนส่ิ่งปฏิกูล
 109. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 110. การขอใบอนุญาตติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคารภายในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย
 111. การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->