นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร (ชั้น 2 ) สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 73 คน

ฟังบรรยาย หัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงต้านการทุจริต และการสร้างฐานคิด จิตพอเพียง ” โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

- ฟังบรรยาย หัวข้อ “การนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการทำงานให้เกิดสุข” และ หัวข้อ “การบริการประชาชน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” และ “การปฏิบัติงานตามหลักประมวลจริยธรรม” โดยวิทยากร อาจารย์ทองสุข มันตาทร ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น.


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->