นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

แหล่งความรู้

มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
ประกาศผู้ชนะการเสนอ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก
[11-07-2567] อ่าน 35 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
[11-07-2567] อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยวัสดุแอสฟัลท์ติกคอน ถนนเกิดแก้ว
[27-06-2567] อ่าน 378 ครั้ง
รายงานกิจกรรมส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace) ประจำปีฯ 2566
รายงานกิจกรรมส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace) ประจำปีฯ 2566
[04-06-2566] อ่าน 377 ครั้ง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกมลาไสยว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน
[06-06-2567] อ่าน 371 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย
รับโอนพนักงานเทศบาล
[23-05-2567] อ่าน 373 ครั้ง
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
[15-05-2567] อ่าน 398 ครั้ง
ข้อ O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
[30-04-2567] อ่าน 371 ครั้ง
ข้อ O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
[20-03-2567] อ่าน 372 ครั้ง
ข้อ O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
[20-03-2567] อ่าน 374 ครั้ง
เพิ่มเติมรายการปรับปรุงอนุสาวรีย์พระราษฎรบริหาร
โครงการเดิม เพิ่มเติมแบบแผ่นที่13
[29-02-2567] อ่าน 372 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง การรับฟังความคิดเก็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
[20-02-2567] อ่าน 374 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอสคารพิพิธภัณฑ์พระราษฎรบริหาร
[19-02-2567] อ่าน 372 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[] อ่าน 372 ครั้ง
ประกาศ การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
รายงานแบบสำรวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก
[09/02/2567 14:05:56] อ่าน 375 ครั้ง
ประกาศ การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2566
[22/01/2567 15:21:11] อ่าน 373 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย อ่าน 376 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย อ่าน 375 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย อ่าน 372 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย อ่าน 372 ครั้ง
หน้า [1][2][3][4][20-03-2567] อ่าน 12 ครั้ง


[20-03-2567] อ่าน 14 ครั้ง

ถังขยะอัจริยะ (ระยะเริ่มต้น)
การแจ้งการเก็บขยะในชุมชนผ่านระบบ QRcode [30-09-2566] อ่าน 373 ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและสมุนไพรท้องถิ่น
แหล่งเรียยนรู้ สมุนไพรท้องถิ่น เทศบาลตำบลกมลาไสย [20-08-2566] อ่าน 374 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [20-05-2566] อ่าน 371 ครั้ง

โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร
โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [11-08-2566] อ่าน 374 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวม
ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [30-08-2566] อ่าน 372 ครั้ง

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ [20-03-2567] อ่าน 375 ครั้ง

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [31-08-2566] อ่าน 371 ครั้ง

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)
ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) กรุงเทพมหานคร [31-08-2566] อ่าน 373 ครั้ง

หน้า [1][2][3]

 • ข้อกำหนดขอบเขตของงาน(TOR)[ 12-06-2567 ]
  โครงการก่อสร้างปรับปรุงพิพิธภัณท์พระราษฎรบริหาร อ่าน 377 ครั้ง
 • ประกาศ ผู้ชนะการจัดทำโครงการ[ 20-03-2567 ]
  ซอยอุดมสุข ชุมชนน้ำจั้น ตำบลกมลาไสย อ่าน 372 ครั้ง
 • ประกาศ ผู้ชนะการจัดทำโครงการ[ 20-03-2567 ]
  ซอยอุดมสุข ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที 7 ตำบลกมลาไสย อ่าน 373 ครั้ง
 • ประกาศ ผู้ชนะการจัดทำโครงการ[ 20-03-2567 ]
  ประกาศผู็ได้รับการคัดเลือก อ่าน 371 ครั้ง
 • ประกาศ ผู้ชนะการจัดทำโครงการ[ 20-03-2567 ]
  ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลกมลาไสย อ่าน 372 ครั้ง
 • ประกาศ ผู้ชนะการจัดทำโครงการ[ 20-02-2567 ]
  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนประชาสุขสันต์3 อ่าน 371 ครั้ง
 • ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย[ 14/06/2566 16:10:59 ]
  ผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก อ่าน 376 ครั้ง
 • ประกาศ ราคากลาง[ 10/05/2566 15:05:22 ]
  โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้งยวัสดุแอสฟัลท์ติก อ่าน 374 ครั้ง
 • ขออนุมัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566[ 19/10/2565 10:55:47 ]
  เอกสารไฟล์แนบ อ่าน 373 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 26/08/2565 13:47:40 ]
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาสุขสันต์1 อ่าน 374 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 26/08/2565 13:44:19 ]
  เรื่อง ประกวดราคาข้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาสุขสันต์ 4 อ่าน 372 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 26/08/2565 13:27:43 ]
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนไชยกาล 2 ฝั่ง อ่าน 373 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 26/08/2565 13:25:19 ]
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาสุขสันต์3 อ่าน 375 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 25/07/2565 10:06:30 ]
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวังหินพัฒนา อ่าน 371 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 25/07/2565 09:59:17 ]
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยศรีสุข ชุมชนสระบัว หมู่ที่5 อ่าน 372 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 18/07/2565 09:34:37 ]
  ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน อ่าน 374 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 21/06/2565 09:17:17 ]
  ประกวดราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉิน อ่าน 373 ครั้ง
 • ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย [ 14/06/2565 10:51:40 ]
  เรื่อง ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารชั้นเดียวตลาดโอท๊อป อ่าน 372 ครั้ง
 • หน้า [1][2]  – ยังไม่มีข้อมูล —
  โปรดค้นหาจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางโดยตรง ->คลิก


  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  >>ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
  >>ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และ แก้ไขเพิ่มเติม

  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  >>ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวาด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
  >>ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม
  >>ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุผู้ออกจากราชการแล้วกลับรับราชการใหม่

  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  >>ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการผลการปฏิบัติงานของข้ราราชการ พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528และ ที่่แก้ไขเพิ่มเติม
  >>ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
  >>ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์
  >>ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  >>ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
  >>ประกาศ กท.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2559
  >>ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
  >>ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
  >>ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทน
  >>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล


 • การพัฒนาบุคลากร

 •   นางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้าน การทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย


  BACK OFFICE


  >>เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567


  >>การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน


  >>1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2567-2569)
  >>2.รายงานการเงินประจำปี


  >>รายงานผลการการดำเนินการฯ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
  >>รายงานผลการดำเนินการฯ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
  >>ทะเบียนผู้จำหน่ายอาหารในตลาดสดของเทศบาลตำบลกมลาไสย


  >>การประเมิน LPA ประจำปี 2567
  >>รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 2567
  >>ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล(2566-2570)

  >>รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
  >>รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565


  เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566

  >> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีฯ พ.ศ.2565


  >>แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

  แบบสำรวจความคิดเห็น - Voting Script 1.9.1

  แบบสำรวจความคิดเห็น

  ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการรับเบี้ยยังชีพในระบบธนาคาร ประจำปีงบประมาณ 2563

    ดีมาก
    ดี
    พอใช้
    น้อย
    ไม่สะดวก

     (Display results)

  This page is powered by GentleSource Poll and Voting Script. The script allows you to run votes and polls on your website.


 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน • สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
  -->