นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ITA 2566 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ ข้อมูลการเชื่อมโยง คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
  • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
  * กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
  2 ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
  อย่างน้อยประกอบด้วย*
  (1) ผู้บริหารสูงสุด
  (2) รองผู้บริหารสูงสุด
  • แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ชื่อ-นามสกุล
  (2) ตำแหน่ง
  (3) รูปถ่าย
  (4) ช่องทางการติดต่อ
  * กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
  3 อำนาจหน้าที่ • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*
  * ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
  4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  (2) เป้าหมาย
  (3) ตัวชี้วัด
  • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
  5 ข้อมูลการติดต่อ • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ที่อยู่หน่วยงาน
  (2) หมายเลขโทรศัพท์
  (3) E-mail
  (4) แผนที่ตั้ง
  6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  การประชาสัมพันธ์
  7 ข่าวประชาสัมพันธ์ • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  8 Q&A • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A)
  ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot
  9 Social Network • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคม
  ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram
  10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล • แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
  การดำเนินงาน
  11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ใช้
  (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
  • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
  12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
  ในข้อ o11
  • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
  การปฏิบัติงาน
  14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
  (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
  (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
  • จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
  * กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
  การให้บริการ
  15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ
  ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) บริการหรือภารกิจใด
  (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
  • หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
  16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
  18 E-Service • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจ
  ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทาง
  มายังหน่วยงาน
  • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
  • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
  20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
  • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
  21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน • แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
  • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
  วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
  • เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
  ปี พ.ศ. 2566
  *กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
  22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี • แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
  ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
  • เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
  24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
  และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
  • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  >>ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
  >>ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และ แก้ไขเพิ่มเติม

  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  >>ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวาด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
  >>ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม

  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  >>ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการผลการปฏิบัติงานของข้ราราชการ พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528และ ที่่แก้ไขเพิ่มเติม
  >>ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
  >>ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์
  >>ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  >>ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
  >>ประกาศ กท.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2559
  >>ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
  >>ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
  • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
  • หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  (3) การพัฒนาบุคลากร
  (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  • เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
  * กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
  26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี • แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย
  การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
  (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
  (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
  (4) ระยะเวลาดำเนินการ
  28 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ
  หน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการ
  คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  29 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
  หน่วยงาน*
  • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
  (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  *กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม • แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  ตามภารกิจของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
  (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
  (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
  (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
  นโยบาย No Gift Policy*
  31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ • เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน
  จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผล
  ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
  *ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566
  32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม
  ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือ
  มอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
  33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy • แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  • เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
  ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
  35 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ
  เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
  แผนป้องกันการทุจริต
  36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน
  จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณ*
  (3) ช่วงเวลาดำเนินการ
  • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
  *กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
  37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน • แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ตามข้อ 36
  • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
  • แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน
  ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  * กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ
  กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง
  40 การขับเคลื่อนจริยธรรม • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน
  เรื่องจริยธรรม
  (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
  และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
  41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ • แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
  • แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้
  ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใด
  กระบวนการหนึ่ง
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
  • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
  (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
  • มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ
  เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ
  อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
  43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
  โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน
  • แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือ
  ติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

   

   

  สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
  -->