นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล 22 กระบวนงาน

ที่ ชื่อกระบวนงาน ไฟล์
1 จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไฟล์
2 จัดเก็บภาษีป้าย ไฟล์
3 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีบุคคลธรรมดา ไฟล์
4 การจดทะเบียน พาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)กรณีบุคคลธรรมดา ไฟล์
5 การจดทะเบียน พาณิชย์(เลิก)กรณีบุคคลธรรมดา ไฟล์
6 ขออนุญาตเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร ไฟล์
7 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ไฟล์
8 ช่วยเหลือสาธารณภัย ไฟล์
9 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ไฟล์
10 แจ้งเกิด ไฟล์
11 แจ้งตาย ไฟล์
12 ย้ายที่อยู่ ไฟล์
13 ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน(ครั้งแรก) ไฟล์
14 ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน(บัตรเดิมหมดอายุ) ไฟล์
15 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(130 ประเภท) ทั้งกรณีขออนุญาติใหม่/ต่อใบอนุญาต ไฟล์
16 การขออนุญาติจัดตั้งตลาด ทั้งกรณีขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต ไฟล์
17 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) ทั้งกรณีขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต ไฟล์
18 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ทั้งกรณีขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต ไฟล์
19 การลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไฟล์
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไฟล์
21 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ไฟล์
22 กำหนดเลขที่บ้าน ไฟล์
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->